Uw browser ondersteunt geen javascript. Om deze pagina's goed te kunnen bekijken is het nodig javascript in te schakelen (extra->internetopties->geavanceerd -> --) Voor meer informatie over de No Blame aanpak kunt u ons bellen; 070 3605559 of mailen; mail(at)noblame.nl

  HOME
erkende No Blamescholen  

 Korte versie van de licentie voorwaarden

Doel:
Het doel van de licentie verlening is het waarborgen van de kwaliteit van de No Blame aanpak van pesten. Door middel van de licenties en het daarmee samenhangend gebruik van de naam “erkende No Blame school”, kan een school aantonen dat zij zorgvuldig en kundig zal reageren wanneer ze met pestgedrag wordt geconfronteerd.
In deze voorwaarden wordt gesproken van scholen, het is de uitdrukkelijke bedoeling hier, indien van toepassing, ook scholengemeenschappen, organisaties voor buitenschoolse opvang, andere instellingen en/of bedrijven te includeren. Waar in de voorwaarden sprake is van “de organisatie”, wordt No Blame Nederland bedoeld.
Met een “pest coördinator” bedoelen wij iemand die op school als aanspreekpunt fungeert en de regie heeft m.b.t. de meldingen die gedaan worden. Met “uitvoerende” wordt bedoeld diegene die de No Blame aanpak uitvoert. De coördinator en uitvoerende kan dezelfde persoon zij, maar dat hoeft niet altijd.
No Blame Nederland kan hulp bieden bij de organisatie rondom het invoering van de No Blame aanpak.

Voorwaarden:
= Bestuur en directie dienen een passend en afdoend antwoord te hebben op het pestprobleem. Zij dienen zich in te zetten voor een optimale samenwerking tussen ouders, leerkrachten en leerlingen gebaseerd op afgesproken beleid. Er dient een duidelijk protocol te zijn, waarin beschreven is hoe er gereageerd wordt op pestmeldingen. De aanpak dient daarom schoolbreed te worden ingevoerd.

= De school zal zorg dragen voor:
- Instellen van ten minste één pest coördinator en een vervangend pest coördinator per locatie.
- Adequate scholing van de uitvoerenden.
- Duidelijke voorlichting aan alle ouders van de school over het gehanteerde antipestbeleid.
- Duidelijke voorlichting aan alle leerlingen van de school over algemene schoolregels en het antipestbeleid.

= De school verplicht zich van meldingen en eventuele interventies een verslag (1) te maken over het verloop van de aanpak. Hierin wordt vermeld:
- De datum en de namen van de betrokkenen;
- Beschrijving van de last die ondervonden wordt. [fase 1 van het No Blame protocol]
- Een korte samenvatting van het verloop en resultaat van de interventie. [fase 2 van het No Blame protocol]
- Een conclusie gebaseerd op evaluatie van de reacties van de betrokken leerlingen. [fase 3 van het No Blame protocol]

= De school zorgt ten minste één maal per drie jaar(2) voor een verslag van het aantal incidenten dat is gemeld en behandeld.

= De school mag gedurende de registratieperiode de naam “No Blame School” en de naam van de No Blame methode gebruiken in haar publicaties en daarmee duidelijk maken dat zij door No Blame Nederland erkend zijn.

= De organisatie behoudt zich het recht toe om de licentie in te trekken:
- Indien een school niet (meer) voldoet aan de voorwaarden of,
- Indien, bijvoorbeeld na klachten over de juiste toepassing van de No Blame methode, bij de organisatie ernstige twijfel is gerezen over de toepassing van de aanpak, welke door de school niet op een voor de organisatie bevredigende wijze kan worden weggenomen.

= Scholen die wel een licentie hebben, maar niet vermeld willen worden in onze uitgaven, en/of die niet willen dat naar hen doorverwezen wordt, dienen dit zelf bij de aanvraag aan ons door te geven.

= Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

= de kosten van aansluiting bedragen € 50,00 per jaar.


Noten:
1) voorbeelden beschikbaar bij No Blame Nederland
2) met een jaar wordt bedoeld twaalf maanden vanaf de eerste dag van de maand waarin de licentie is verleend.


Den Haag – 01-08-2018